Pravno obvestilo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o.(v nadaljevanju Avtenta oz. podjetje) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu iqt.avtenta.si.
To pomeni, da je brez Avtentinega pisnega dovoljenja prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in karšno koli razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem treba obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.
To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Avtenta se obvezuje, da bo zbrane podatke hranila in uporabljala samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Avtento opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Avtenta in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.
V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost Podjetja

Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh.
S tem Avtenta ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj podjetje ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Avtenta onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega Avtenta ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.

Elektronska sporočila

Opozorilo: To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge so zaupne narave oziroma predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Če niste naslovnik tega elektronskega sporočila ali oseba, pooblaščena za sprejem poste (če ste pomotoma prejeli sporočilo), vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, nadaljnje razpošiljanje ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja, ki jih to sporočilo vsebuje, ne odražajo nujno tudi stališča Avtenta.